Privacyverklaring

Lunetten Wil Wel, gevestigd aan Tirol 96, 3524 KN Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

lunettenwilwel.nl
Tirol 96, 3524 KN Utrecht | 06 53695404

Cees van den Brink is de Functionaris Gegevensbescherming van Lunetten Wil Wel.
Hij/zij is te bereiken via contact@lunettenwilwel.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lunetten Wil Wel verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze producten en diensten en/of omdat je je inzet voor ons en producten of diensten aan of via Lunetten Wil Wel levert.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (via de nieuwsbriefaanmelding)
 • E-mailadres (via de nieuwsbriefaanmelding)
 • Telefoonnummer (alleen na expliciete toestemming van betrokkene)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@lunettenwilwel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lunetten Wil Wel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen informeren, zoals via de nieuwsbrief en andere aankondigingen,
 • Je te kunnen benaderen om activiteiten te organiseren, te coördineren en/of uit te voeren,
 • Je te kunnen benaderen om met de vraag om te participeren,
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Lunetten Wil Wel neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van Lunetten Wil Wel) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lunetten Wil Wel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: 5 jaar.
  Doel: Contact met je kunnen opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • E-mailadres: 5 jaar.
  Doel: Contact met je kunnen opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Telefoonnummer: 5 jaar.
  Doel: Contact met je kunnen opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

We gaan ervan uit dat je gedurende langere tijd op de hoogte gehouden wil worden over de activiteiten van Lunetten Wil Wel. Een keer in de vijf jaar zullen wij je vragen of je gegevens nog juist zijn en of je nog steeds je gegevens opgenomen wilt hebben.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lunetten Wil Wel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lunetten Wil Wel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lunetten Wil Wel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heb je je voor de nieuwsbrief aangemeld, dan kun je dit doen door de link ‘updaten’ of ‘uitschrijven van deze lijst’ onderaan de nieuwsbrief te volgen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze organisatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@lunettenwilwel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Lunetten Wil Wel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Lunetten Wil Wel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lunetten Wil Wel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@lunettenwilwel.nl